A Földtan-Teleptani Intézeti Tanszék múltja és jelene

Nyomtatás
Megjelent: 2012. április 16. hétfő

A Miskolci Egyetem mai Földtan-Teleptani Tanszéke a Selmeci Bányászati Akadémia elsőként, 1763-ban alapított Ásványtan-Kémia-Kohászat (akkori nevén: Mineralogie-Chemie-Metallurgie) Tanszékének egyik utóda. Az ásványtani és földtani tudományok felsőfokú oktatása Magyarországon (és egyúttal a világon is) ennek a tanszéknek a keretén belül indult meg. Tanárai között olyan neves tudósokat találunk, mint Nicolaus Joseph Jacquin (1763–1769), aki itt írta “Crystallographia Hungarica” című művét és Giovanni Antonio Scopoli (1769–1779). Az utána következő periódus neves professzorai, Anton Ruprecht (1779–1792) és Alois Wehrle (1820-1835) elsősorban az ásványelemzések terén vívtak ki komoly nemzetközi tekintélyt. Utóbbi emlékezetét a wehrlit nevű ultrabázisos kőzet őrzi.
Az 1841-es átszervezés során önállósult az Ásványtan-Geológia-Paleontológia Tanszék, melynek vezetője 1843-tól Pettkó János lett, aki tanárként és kutatóként is kiváló volt; hallgatói közül számos, a 19. században jelentős karriert befutó szakember került ki. Röviddel a magyar nyelvű oktatás 1867. évi bevezetését követően Pettkót Winkler Benő (1871-99) követte, utána pedig Böckh Hugó (1899-1914) került a tanszék élére. Böckh selmeci tanársága alatt írta meg kétkötetes Geológia című könyvét, mely a maga korában az egyik legkorszerűbb összefoglalás volt. Távozása után nevéhez fűződik az iraki és iráni olajmezők feltárása, amivel világhírnévre tett szert. Ez alatt Vitális István került a tanszék élére (1914–1941).
Közben előbb az akadémia – a trianoni döntést követően – Selmecbányáról Sopronba költözött át, majd átszervezés folytán a tanszék kettévált Ásvány- és Földtani Tanszékre (a mai Ásvány- és Kőzettani Tanszék elődjére) és Földtan-Telepismerettani Tanszékre (a mai Földtan-Teleptani tanszék elődjére), melyet továbbra is Vitális István vezetett. Az ő nevéhez fűződik a két világháború között Magyarországon felkutatott, mintegy egymilliárd tonnára tehető szénkészlet 20%-nak felkutatása. Őt Vendel Miklós követte, aki a tanszék Miskolcra való átköltöztetésekor, 1959-ben vált meg az egyetemtől. Kutatásai elsősorban a magmás érctelepekre irányultak.
A Földtan-Teleptani Tanszék élére Miskolcon, megbízott tanszékvezetőként Pojják Tibor került (1959–1962), majd őt Benkő Ferenc követte (1962–1968). Ezután, 1971-ben bekövetkezett haláláig, a tanszék vezetését Földvári Aladár látta el. Kutatásai során elsősorban az oligo-miocén slír formációk sokoldalú vizsgálatával foglalkozott. Halála után a Bányaműveléstani Tanszék professzora, Richter Richárd (1971–1978) vette át a Tanszék vezetését. Ekkor erősödött meg a Tanszéken a hidrogeológiai-mérnökgeológiai irányvonal, elsősorban Juhász József személyéhez kötődően. 1978–1981 között Némedi Varga Zoltán vezette a Tanszéket, aki a hazai kőszénföldtani kutatás egyik legismertebb szakembere. Őt váltotta fel Somfai Attila (1981–2001), aki a kőolajföldtani kutatás gyakorlati és elméleti kérdéseiben szerzett érdemeket. Ez alatt, 1988-ban vált ki a tanszékből a Hidrogeológia-Mérnökgeológia Tanszék, és ekkor költözött a Földtan-Teleptani Tanszék a jelenlegi helyére.
2001-től Földessy János vette át a tanszék irányítását, majd 2007-től ő lett az Ásvány- és Kőzettani, valamint Földtan-Teleptani Tanszékekből megalapított Ásványtani-Földtani Intézet vezetője is. Ezen időszakban tértünk át a bolognai típusú oktatási rendszerre, míg a kutatásokban a szilárd ásványi nyersanyagok (elsősorban ércek) kutatása kapta a fő hangsúlyt. A tanszéket magát 2009-től Less György vezeti, aki Észak-Magyarország földtani térképezésében és a paleogén rétegtanban szerzett érdemeket.
A tanszék oktatásában a műszaki földtudományi alap- és mesterszak szakmai tárgyainak oktatásán van a fő hangsúly, amit – az egyetem helyzetének és a tanszék fent említett kutatási irányainak köszönhetően – a terepen is be tudunk mutatni, illetve gyakoroltatni. Részben ipari hátterű, részben alapkutatásainkat a doktoranduszképzésben és a tehetségfejlesztésben is kamatoztatjuk. A szakmai közéletben való részvétel mellett az egyetemen kívül minden korosztállyal élő kapcsolatot tartunk, elsősorban a hallgatói utánpótlás biztosítása céljából.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews